Årsmöte 2024

Äger rum

Kallelse till årsmöte

Varmt välkommen till föreningens årsmöte den 18 februari 2024 klockan 14:00.
Det går att delta både digitalt via Teams eller på plats hos ABF Fyrbodal på Kronogatan 2, Vänersborg.

Anmälan

För er som deltar på plats i Vänersborg: anmäl er senast den 15 februari för att garantera att det finns fika till er.
Anmälan sker till ordförande Peter Sund via telefon 010-722 01 31 eller mejl peter.sund@abf.se.

Alla medlemmar med registrerad mejladress i vårt medlemsregister kommer få ett mejl samma dag som årsmötet äger rum med en länk för att ansluta digitalt via Teams.
Om du inte har din mejladress registrerad i medlemsregistret, anmäl dig via mejl till anmalan@diabetesna.se senast den 16 februari för att få länken utskickad dagen då årsmötet äger rum.

Förslag till föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslistan
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse avseende 2023
 9. Föredragning av revisionsberättelse avseende 2023
 10. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse avseende 2023
 11. Beslut om disposition av 2023 års resultat
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2023
 13. Behandling av inkomna motioner och förslag inför årsmöte 2024
 14. Revidering av föreningsföreskrift
 15. Beslut om arvoden, reseersättningar och övriga ersättningar för 2024
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024
 17. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 18. Val av ordförande
 19. Val av ledamöter
 20. Val av revisor(er) och revisorsersättare
 21. Val av valberedning
 22. Övriga frågor
 23. Årsmötets avslutning

Varmt välkommen!

Handlingar inför årsmötet

Handlingarna kommer att läggas upp närmare årsmötet.