Extra årsmöte 2023

Äger rum

Kallelse till extra årsmöte

Varmt välkommen till föreningens extra årsmöte den 2 april 2023 klockan 14:00.
Det går att delta både digitalt via Teams eller på plats hos ABF Fyrbodal på Storgatan 30, Ed.

Föreläsning – Läkemedelsbrist: Vad behöver personer med diabetes tänka på?

I anslutning till årsmötet arrangeras en föreläsning samt frågestund gällande vad personer med diabetes bör tänka på med anledning av läkemedelsbrist på vissa diabetesläkemedel.

Fika – Diskutera tips och trix kring att leva med diabetes

Vi kommer diskutera frågor kring att leva med diabetes, samt bjuda på fika till de som deltar på plats.

Anmälan

Alla medlemmar med registrerad mejladress i vårt medlemsregister har fått ett mejl med länken för att ansluta via Teams.

Förslag till föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslistan
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse avseende 2022
 9. Föredragning av revisionsberättelse avseende 2022
 10. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse avseende 2022
 11. Beslut om disposition av 2022 års resultat
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2022
 13. Behandling av inkomna motioner och förslag inför ordinarie årsmöte 2023
 14. Revidering av föreningsföreskrift
 15. Beslut om arvoden, reseersättningar och övriga ersättningar för 2023
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023
 17. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 18. Val av ledamöter
 19. Val av revisor(er) och revisorsersättare
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutning

Varmt välkommen!

Handlingar inför årsmötet

Se relaterade filer nedan.