Årsmöte 2020

Årsmötet äger rum den 22 februari 2020 hos ABF, Hamnkontoret, Strandgatan 29, Trollhättan.
Klockan 13.30 startar vi med föreläsning om Stickteknik med Kajsa Hübinette, därefter börjar årsmötet.

Förslag till föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
 7. Godkännande av föredragningslistan
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2019
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om arvoden, reseersättningar och övriga ersättningar
 12. Behandling av inkomna motioner och förslag
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
 14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 15. Val av ordförande
 16. Val av ledamöter
 17. Val av suppleanter
 18. Val av revisor(er) och revisorsersättare
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutning

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
De kan skickas via mejl till info@diabetesna.se eller via post till: Diabetesföreningen Norra Älvsborg, Box 6091, 461 06 Trollhättan.

Vi bjuder på fika, därför önskar vi att ni anmäler er så vi vet hur mycket fika vi skall köpa in.

Äger rum
--
Plats
Pris

Kostnadsfritt.

Arrangör
Sista anmälningsdag
Anmälan till
Vid frågor kontakta

Anmälningsformulär

Statusmeddelande

Sista anmälningsdag var 2020-02-20 23:59.

Insulinspruta
Sjuksköterska Kajsa Hübinette ger tips och råd om att ge injektioner snabbt, korrekt och med ett minimum av obehag och besvär.